This site has limited support for your browser. We recommend switching to Edge, Chrome, Safari, or Firefox.

Use code WELCOME10 get 10% off your first bag order 

Use coupon code WELCOME10 for 10% off your first order.

Cart 0

Congratulations! Your order qualifies for free shipping You are 0TL away from free shipping.
No more products available for purchase

Is this a gift?
Subtotal Free

Shipping, taxes, and discount codes are calculated at checkout

Your Cart is Empty

YASAL BİLDİRİM

                                                                 Tarih            : …/…./……..

MANC TEKSTİL VE AKSESUAR KVKK BAŞVURU FORMU

 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVK Kanunu”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (Bundan sonra “Başvuru Sahibi” olarak anılacaktır), KVK Kanunu’un 11. maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır.

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan Şirketimize bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede “yazılı” olarak Şirketimize yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak;

•          Başvuru Sahibi’nin şahsen başvurusu ile,

•          Noter vasıtasıyla,

•          Başvuru Sahibi’nce 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlı olan “güvenli elektronik imza”, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirdiğiniz ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle

iletilebilir.

Aşağıda yazılı başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin yazılı başvuru kanalları özelinde bilgiler verilmektedir.

 

Başvuru Yöntemi
Başvurunun Yapılacağı Adres
Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi
Şahsen başvuru (Başvuru sahibinin bizzat gelerek kimliğini tevsik edici belge ile başvurması)
Manc Tekstil ve Aksesuar
 
Bağdat Caddesi Eren Apt No: 325 Kat:4 Daire:6 Erenköy / ISTANBUL
Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.
Noter vasıtasıyla tebligat
Manc Tekstil ve Aksesuar
 
 
Bağdat Caddesi Eren Apt No: 325 Kat:4 Daire:6 Erenköy / ISTANBUL
Tebligat zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.
Güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirdiğiniz ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle
E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 2. fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız KVK Kanunu’nun 13. maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.


A. Başvuru Sahibi iletişim bilgileri:
  İsim:
 
  Soy İsim:
 
TC Kimlik Numarası:
 
Telefon Numarası:
 
  E-Posta
 
 
E-posta:
 
 
Adres:
 
 
 

B. Lütfen Şirketimiz ile olan ilişkinizi belirtiniz. (Öğrenci, mezun, öğrenci veya mezun yakını, iş ortağı, çalışan adayı, eski çalışan, üçüncü taraf firma çalışanı gibi)


□    Müşteri

□    Çalışan

□    Tedarikçi

□    İş ortağı

□   Diğer:

Şirketimiz içerisinde iletişimde olduğunuz Birim: ....................................................................................

              

Konu:..................................................................................................................................................................

□ Eski Çalışanım

Çalıştığım Yıllar:.............................................

□ İş Başvurusu / Özgeçmiş Paylaşımı Yaptım

Tarih :....................................................................

 

□ Diğer:

.......................................................................

.......................................................................

□ Üçüncü Kişi Firma Çalışanıyım

Lütfen çalıştığınız firma ve pozisyon bilgisini belirtiniz

..............................................................................


C. Lütfen KVK Kanunu kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz:

 

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

D. Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz:

o   Adresime gönderilmesini istiyorum.

o   Elden teslim almak istiyorum.

 

 

(Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.)

İşbu başvuru formu, Şirketimiz ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Şirketimiz ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.


Başvuru Sahibi (Kişisel Veri Sahibi) Adı     :

Soyadı              :

Başvuru Tarihi   :

İmza                 :


 

 

 

                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

icon

MANC

Download our App now to receive special offers!

Download